Заявление за лична карта и паспорт

Издаване на лична карта

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта от МВР чрез консулска служба на Република България.
Всеки български гражданин може да притежава само една лична карта. Тя се издава със срок на валидност от 4 години, 10 години или безсрочно.
Личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава, съгласно международни договори.
Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граница на Република България с държавите — членки на Европейския съюз, както и случаите предвидени в международни договори.

При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие.
При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България

ІІ. Необходими документи за издаване на:

Първа лична карта на лице от 14 до 16 год. възраст (консулска такса: 21 евро)

 • лично присъствие на единият от родителите и детето;
 • валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
 • валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
 • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
 • eдна актуална цветна снимка на детето, паспортен формат, размер 3,5 х 4,5 см.
 • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) — попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител;
 • удостоверение за постоянен адрес в Република България — постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Самото удостоверение за постоянен адрес трябва не само да е подписано и подпечатано от кмета, но и да е заверено в съответната община.
 • Втора и следваща лична карта на лице от 14 до 18 год. възраст (консулска такса: 28 евро)

  • лично присъствие на единият от родителите и детето;
  • валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
  • валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • eдна актуална цветна снимка на детето, паспортен формат, размер 3,5 х 4,5 см.
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) — попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител;
  • предходна лична карта на детето — в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Лична карта на лице от 18 до 58 год. възраст (консулска такса: 31 евро)

  • лично присъствие на заявителя;
  • eдна актуална цветна снимка на заявителя, паспортен формат, размер 3,5 х 4,5 см.
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) — попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН — в оригинал и фотокопие . Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Лична карта на лице от 58 до 70 год. възраст (консулска такса: 27 евро)

  • лично присъствие на заявителя;
  • една актуална цветна снимка на заявителя, паспортен формат, размер 3,5 х 4,5 см.
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) — попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН — в оригинал и фотокопие . Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Лична карта на лице над 70 год. възраст (консулска такса: 21 евро)

  • лично присъствие на заявителя;
  • една актуална цветна снимка на заявителя, паспортен формат, размер 3,5 х 4,5 см.
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) — попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН — в оригинал и фотокопие . Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50% (консулска такса: 22 евро)

  • лично присъствие на заявителя;
  • една актуална цветна снимка на заявителя, паспортен формат, размер 3,5 х 4,5 см.
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) — попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН — в оригинал и фотокопие . Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
  • експертно решение на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) или на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия) — в оригинал и фотокопие;
 • ВАЖНО! Попълнената от заявителя декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД се изпраща служебно от Консулската служба по факс/електронна поща в срок до 7 дни чрез МВнР-ДКО до ДБДС-МВР, а нейният оригинал – с първа дипломатическа поща. Копие от нея остава в архива на КС.

  ІІІ. Снемане на биометрични данни

  При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

  • заснетите с цифрови устройства лице и подпис на заявителя;
  • личните данни, посочени в заявлението;
  • информация за приложените документи.

  ІV. Срокове за издаване на лична карта

  Срокът за издаване на лична карта от консулската служба е до 90 дни (може да бъде надхвърлен в зависимост от периодичността на доставка на дипломатическата поща в съответната консулска служба).

  Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

  В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. Ако в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на лична карта се прекратява от МВР.

  V. Получаване на личната карта

  Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението.

  Смотрите так же:  Осаго калькулятор 2019 коэффициенты

  Личните карти на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

  Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.

  При получаване на издадената нова лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба.

  Получаването на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта.

  Проверка дали личната карта е издадена може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification).

  ВНИМАНИЕ!

  Новата лична карта може да бъде доставен значително по-бързо в съответното посолство на Република България (до 60 дни) чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение.

  Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

  ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ГЛОБИТЕ

  Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на личната карта или когато същата не бъде върната в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба.

  Стандартният размер на глобата е 50 евро. Но, ако е изтекла една година от извършване на нарушението, глоба не се налага, съгласно разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

  Наказания се налагат и на гражданин, който:

  • не поиска издаването на паспорт в законния срок
  • приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност
  • използва нередовен документ за самоличност
  • не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност
  • не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната
  • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
  • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ
  • не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност
  • обявява неверни данни
  • не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа
  • не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява
  • не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им.

  Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по ЗБЛД, не е изчерпателен!

  Заявление за лична карта и паспорт

  ПРАВИЛНИК
  за издаване на българските документи за самоличност
  (Приет с ПМС № 61 от 02.04.1999 г.)
  (Обн., ДВ, бр. 33 от 09.04.1999 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2000 г.; доп., бр. 76 от 2000 г.; изм., бр. 15 от 24.02.2004 г. – в сила от 26.02.2004 г.)

  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Раздел I
  Общи разпоредби

  Чл. 1. Правилникът регламентира условията и реда за издаване на българските документи за самоличност, както и организацията на тази дейност.

  Чл. 2. Български документ за самоличност се подменя в срок до 30 дни с нов при: 1. изтичане срока на валидност на документа; 2. загубване, кражба, повреждане или унищожаване на документа; 3. изчерпване на страниците на паспорт или заместващ го документ; 4. в случаите по чл. 9, ал. 1 от Закона за българските документи за самоличност.

  Чл. 3. (1) Български документ за самоличност се връща на органа, който го е издал, в случаите на: 1. смърт на притежателя — от близките на починалото лице или от органа, установил неговата смърт; 2. загубване на българско гражданство — от лицето или от изрично упълномощено от него лице при получаване на удостоверителен документ за това; 3. установяване, че документът е нередовен; 4. отпадане на основанията за неговото издаване или ползване; 5. получаване на нов документ за самоличност от същия вид. (2) Дипломатическите или консулските представителства на Република България в срок 14 дни уведомяват компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за настъпилите събития и факти по ал. 1 и в срок 60 дни връщат документа за самоличност на органа, който го е издал.

  Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Имената и месторождението на българските граждани в българските документи за самоличност се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация. (2) (Нова, ДВ, бр. 14 от 2000 г.) По искане на гражданите имена и месторождения, съдържащи характерни букви и буквосъчетания, могат да бъдат изписани на латиница както в представени предишни документи за самоличност или в други официални документи, но само с букви от приложение № 4.

  Чл. 5. Българските граждани декларират чрез попълване на декларация притежаваните от тях документи за самоличност, издадени от друга държава, в срок до 60 дни от придобиването им пред българските дипломатически или консулски представителства или пред компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, които в срок до 14 дни уведомяват компетентните органи на Министерството на вътрешните работи. Оригиналът на декларацията се изпраща при първа възможност.

  Раздел II
  Заявление за издаване на български документ за самоличност. Подаване и приемане на заявление

  Чл. 6. Български документ за самоличност се издава въз основа на подадено от лицето заявление-образец съгласно приложение № 1 и приложение № 2.

  Чл. 7. (1) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Данните в заявлението за издаване на български документи за самоличност се попълват на пишеща машина или четливо с ръкописен текст. (2) (Доп., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Имената се изписват без съкращения. Съставните фамилни имена се изписват с тире между тях. Когато собственото или бащиното име е съставно, то се изписва съгласно представения удостоверителен документ за раждане, за брак или за самоличност или съгласно влязло в сила съдебно решение. (3) (Нова, ДВ, бр. 14 от 2000 г.) На чужденците и българските граждани, родени извън територията на Република България, имената се изписват както са изписани в националните им документи за самоличност или в акта за раждане. (4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 14 от 2000 г.) В графите, в които лицето не посочва данни, се записва «не».

  Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) (1) Заявлението за издаване на български документи за самоличност — лична карта и паспорт, се подава в районното полицейско управление (РПУ) или в съответната регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) по постоянен адрес или в Дирекцията на Национална служба «Полиция». (2) При подаване на заявлението по ал. 1 лицата представят и удостоверителни документи по гражданското състояние, потвърждаващи данните в него. При подмяна на български документи за самоличност поради промяна на постоянния адрес се представя и удостоверителен документ от съответната общинска администрация. (3) При констатиране на несъответствие или липса на единен граждански номер (ЕГН), в резултат на което не могат да бъдат проверени данните за лицето в Автоматизираната информационна система «Български документи за самоличност», заявлението не се приема. В тези случаи на лицето се издава служебна бележка за извършване на корекция от органите на общинската администрация в Национална база данни «Население» (НБД «Население»). (4) При несъответствие в останалите лични данни заявлението за издаване на български документи за самоличност се приема, като по служебен път се изпраща съобщение за корекция до общинската администрация. (5) Документите за самоличност на военнослужещите на наборна военна служба, пуснати в домашен отпуск с цел подаване на заявление за издаване на документ за самоличност, се издават с предимство срещу представяне на военна книжка.

  Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Заявленията за експресно (8 работни часа) или бързо (3 работни дни) издаване на български документи за самоличност — лична карта и паспорт, се подават в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и в РДВР, както и в определени от директора на Национална служба «Полиция» районни полицейски управления.

  Чл. 10. (1) При подаване на заявлението заявителят прилага към него и цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 3. (2) Министерството на вътрешните работи организира отпечатването и разпространението на диплянки с изискванията към снимките в заявлението. (3) Снимките за документите за самоличност се изготвят от фотографи с регистрация по Търговския закон, запознати с изискванията към тях, които се поставят на видно място в ателието им.

  Чл. 11. (1) При подаване на заявлението заявителят полага подпис под снимката в присъствието на длъжностното лице. (2) При издаване на паспорт на лица до 14-годишна възраст те не полагат подпис. (3) Подписът се полага от гражданина лично. В случаите, когато лицето не може да се яви, за да подпише заявлението, неговият подпис върху лицевата страна на заявлението се полага предварително и лично пред нотариус. В този случай нотариусът прави заверка с подпис, дата и печат в полето за служебна информация на заявлението. След това упълномощеното от заявителя лице подава заявлението в съответната служба. (4) Подписът се полага в контурите на определеното в заявлението поле за подпис. (5) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Гражданинът се подписва с предоставено от длъжностното лице пишещо средство с черен цвят. (6) Български гражданин, живеещ постоянно в чужбина, се подписва според възприетия от него начин на български или на чужд език (по негов избор). Този подпис трябва да съответства на подписа на лицето в документите му за самоличност на държавата, в която постоянно живее. (7) Подписът на чужд гражданин в български документ за самоличност трябва да съответства на подписа му в документите му за самоличност в чужбина. (8) При получаване на документ за самоличност или при отказ лицето или упълномощеният от него представител попълва собственоръчно на указаното място на последната страница от заявлението: имената на заявителя; номера на документа за самоличност или отказа; вида на документа за самоличност; мястото на издаване и датата, след което полага подписа си пред длъжностното лице. (9) (Доп., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Подписите на родителите при издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, се полагат в присъствие на длъжностно лице. При отсъствие на родителите подпис полага упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

  Смотрите так же:  Приказ о приеме на работу образец на 0.5 ставки

  Чл. 12. (Предишен текст на ал. 1, ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Заявление за издаване на документ за самоличност не се приема в следните случаи: 1. когато е попълнено нечетливо или е с поправки, зачертаване и изтриване; 2. (изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) в случаите по чл. 8, ал. 3; 3. когато приложената снимка не отговаря на изискванията; 4. при явно несъответствие на образа на лицето с образа от снимката.

  Чл. 13. При промени в гражданското състояние и в случаите по чл. 2, т. 1 към заявлението се прилагат официални документи или заверени по законоустановения ред копия относно новите обстоятелства.

  Чл. 14. Българските граждани, които живеят предимно в чужбина, при подаване на заявлението посочват в него освен постоянния си адрес на територията на Република България и адрес на територията на държавата, където пребивават.

  Чл. 15. Към заявлението се прилага и документ за платена държавна такса.

  Чл. 16. При приемане на заявление за издаване на документ за самоличност длъжностното лице: 1. завежда заявлението в регистър; 2. попълва и връчва на гражданина талон за прието заявление; 3. класира заявлението в съответна папка според вида на искания документ и вида на услугата.

  Чл. 17. (1) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) В случаите на загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност лицето незабавно подава писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ. (2) Декларацията по ал. 1 се изпраща на органа, който е издал личната карта.

  Глава втора
  РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ КАРТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

  Чл. 18. Лична карта се издава и подменя въз основа на заявление, подадено от гражданина, по реда на глава първа.

  Чл. 19. Личната карта се издава и подменя в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

  Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При издаване на първа лична карта към заявлението се представя и удостоверителен документ за раждане. По изключение могат да се представят и официални документи, удостоверяващи данните за раждане.

  Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат: 1. при загубване, кражба или унищожаване — удостоверение от Министерството на вътрешните работи; 2. при промяна на ЕГН — удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес; 3. при промяна на имената — официален документ, удостоверяващ промяната; 4. (изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) при промяна на постоянен адрес — удостоверителен документ от съответната общинска администрация; 5. при придобиване на българско гражданство — официален документ за придобиване на българско гражданство; 6. при съществени и трайни изменения на образа — официален документ от съответните компетентни органи; 7. при промяна на пола — официален документ от съответните компетентни органи; 8. при изтичане срока на валидност на личната карта, както и в случаите по т. 2, 3, 4, 6 и 7 — старата лична карта.

  Глава трета
  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТИ И ЗАМЕСТВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ

  Раздел I
  Паспорти

  Чл. 22. Паспорт се издава или се подменя въз основа на заявление, подадено по реда на глава първа.

  Чл. 23. Отделните видове паспорти, както и заместващите ги документи се издават на български граждани за преминаване на държавната граница през граничните контролно-пропускателни пунктове и за пребиваване извън страната.

  Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Паспорт се издава или се подменя в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението.

  Чл. 25. Дипломатически паспорт се издава и се подменя въз основа на подадено заявление от лицето до началника на управление «Консулско» на Министерството на външните работи.

  Чл. 26. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Моряшки паспорт се издава или се подменя въз основа на подадено заявление от лицето до директора на Изпълнителната агенция «Морска администрация» към министъра на транспорта и съобщенията.

  Чл. 27. (1) В случаите на загубване, кражба или унищожаване на паспорта лицето незабавно подава писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ, а пребиваващите в чужбина лица — в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България. (2) Декларацията по ал. 1 се изпраща на органа, който е издал паспорта. (3) Дипломатическите и консулските представителства уведомяват в срок до 7 дни Дирекцията на Национална служба «Полиция» при Министерството на вътрешните работи (ДНСП — МВР) за декларацията по ал. 1. Оригиналът на декларацията се изпраща при първа възможност.

  Чл. 28. (1) Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическото или консулското представителство на Република България, което го препраща чрез Министерството на външните работи до ДНСП — МВР. (2) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Когато заявлението за издаване на паспорт по реда на ал. 1 не е препратено по служебен път чрез Министерството на външните работи до ДНСП — МВР, то трябва да бъде със заверени подписи и снимка от длъжностно лице в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България. В тези случаи заявлението се подава в РПУ или в съответната РДВР по посочения постоянен адрес от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. (3) (Отм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.; нова, бр. 76 от 2000 г.) По реда на ал. 1 и 2 може да се подават и заявления за издаване на лични карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство на български граждани, живеещи в чужбина.

  Раздел II
  Документи, заместващи паспорта

  Чл. 29. (1) Временен паспорт за завръщане в Република България се издава на български граждани, които са загубили, повредили, унищожили паспортите си или заместващите ги документи или имат наложена принудителна административна мярка по Закона за българските документи за самоличност. (2) Заявлението за издаване на временен паспорт се подава лично от лицето в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

  Чл. 30. (1) На служебни лица и на такива по съответни международни договори се издава граничен пропуск. (2) Граничният пропуск служи за преминаване на държавната граница през конкретен граничен контролно-пропускателен пункт и за движение в зоната, определена в съответната спогодба. (3) Заявлението за издаване на граничен пропуск се подава лично в звената за документи за самоличност в РДВР, на чиято територия се намира граничният контролно-пропускателен пункт.

  Чл. 31. (1) Временен паспорт за окончателно напускане на Република България се издава на лица, загубили българско гражданство. (2) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Заявлението за издаване на временен паспорт се подава лично от лицето в ДНСП — МВР след представяне на удостоверителен документ от Министерството на правосъдието.

  Чл. 32. Документите по чл. 29, 30 и 31 се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

  Глава четвърта
  СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

  Условия и ред за издаване и за подменяне на свидетелство за управление на моторно превозно средство

  Чл. 33. Свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се издава и се подменя въз основа на подадено заявление в звената «Пътна полиция» на РДВР или на СДВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт.

  Чл. 34. Свидетелството за управление на МПС се издава по реда на правилника след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата.

  Чл. 35. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите, изисквани в съответствие с актовете по прилагането на Закона за движението по пътищата, се изискват и: 1. документ за платена държавна такса; 2. предишното свидетелство за управление на МПС — при подмяна; 3. при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление — декларация за съответното обстоятелство.

  Чл. 36. За начална дата на срока на валидност на свидетелството за управление на МПС се счита датата на издаването му.

  Смотрите так же:  Образец заявления на отсутствие ребенка в школе по семейным обстоятельствам

  Чл. 37. На чужденците с разрешено дългосрочно пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно Закона за движението по пътищата се издава свидетелство за управление на МПС по реда на тази глава.

  Чл. 38. (1) Данните от заявлението се сверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност. (2) При съответствие на данните се издава свидетелство за управление на МПС. (3) При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документ по ал. 2 не се издава до привеждането им в съответствие.

  Чл. 39. (1) Свидетелството за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението. (2) Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя.

  Глава пета
  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ, ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Раздел I
  Български документи за самоличност, издавани на чужденци

  Чл. 40. (1) На чужденците с разрешено пребиваване над 3 месеца в Република България и навършили 14-годишна възраст се издават български документи за самоличност след представяне на заявление по образец – приложение № 2. (2) (Изм., ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от чужденеца пред органите на дирекция “Миграция” на МВР, от които е разрешено пребиваването му, след което се изпраща в съответното звено на Национална служба “Полиция” за издаване на документ за самоличност. Персонализираният документ за самоличност се връща на органите на дирекция “Миграция” на МВР, от които е прието заявлението, за връчване лично на заявителя. Заявлението се подава след представяне на редовен национален документ за задгранично пътуване. (3) (Изм., ДВ, бр. 15 от 2004 г.) Заявлението за чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България се подава в РДВР или в СДВР по постоянен адрес или в дирекция “Миграция”. (4) Документи за самоличност, предназначени за пътуване зад граница, се издават и на лица под 14-годишна възраст.

  Чл. 41. (1) Към заявлението по чл. 40, ал. 1 се прилагат: 1. удостоверение за разрешено пребиваване в Република България; 2. една снимка съгласно приложение № 3; 3. документ за платена държавна такса. (2) Освен приложенията по ал. 1 чужденците с разрешено постоянно пребиваване и лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България, представят и удостоверение за вписване в регистрите на населението.

  Чл. 42. (1) Заявлението и приложенията към него на чужденците с разрешено постоянно пребиваване в Република България и на лицата без гражданство се изпращат в ДНСП — МВР за издаване на български документ за самоличност. (2) На чужденците с разрешено продължително пребиваване в Република България след приемане на заявлението и приложенията се издава български документ за самоличност от РДВР или СДВР. (3) Българските документи за самоличност на чужденци се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

  Чл. 43. (1) Българските документи за самоличност на чужденци се подменят при: 1. загубване, кражба, унищожаване или в други случаи, когато не може да бъде представен издаденият документ; 2. изтичане на срока на валидност или повреждане; 3. промяна на статута на пребиваване; 4. промяна на постоянен адрес за чужденците с разрешено постоянно пребиваване. (2) В случаите по ал. 1, т. 1 към заявлението се прилага декларация относно обстоятелствата, а в случаите по т. 2 и 3 — предишният документ за самоличност.

  Чл. 44. (1) Данните от заявлението се проверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност. (2) При съответствие на данните се издават: 1. карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — на чужденците с разрешено постоянно пребиваване и вписани в регистрите на населението; 2. карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец — на чужденци с разрешено пребиваване до една година; 3. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство — на лица без гражданство, установили се преимуществено и трайно и придобили този статут на територията на Република България; 4. временна карта на чужденец — на чужденци, чиито национални документи за самоличност са отнети в предвидените от Закона за чужденците в Република България случаи; 5. временно удостоверение за напускане на Република България. (3) При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документ по ал. 2 не се издава до привеждането им в съответствие със Закона за българските документи за самоличност.

  Чл. 45. (Отм., ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

  Чл. 46. (1) В случаите на загубване, кражба или унищожаване на издадения български документ за самоличност чужденецът незабавно подава писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ. (2) Декларацията по ал. 1 се изпраща на органа, който е издал документа.

  Раздел II
  Български документи за самоличност, издавани на бежанци

  Чл. 47. (1) На чужденци, които са в процедура за предоставяне на статут на бежанец, и на чужденци, получили статут на бежанец, навършили 14-годишна възраст, се издават български документи за самоличност след подаване на заявление по образец съгласно приложение № 2 в ДНСП — МВР. (2) Заявлението по ал. 1 се подава лично след представяне на официален документ, издаден от органите, които предоставят статут на бежанец и убежище. (3) Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец, се издава и на лица под 14-годишна възраст.

  Чл. 48. (1) Към заявлението по чл. 47, ал. 1 се прилагат: 1. копие от официалния документ по чл. 47; 2. една снимка съгласно приложение № 3; 3. документ за платена държавна такса. (2) Чужденците със статут на бежанец прилагат удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянния адрес. (3) Българските документи за самоличност на бежанци се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

  Чл. 49. (1) Българските документи за самоличност на бежанци се подменят при: 1. загубване, кражба, унищожаване или в други случаи, когато не може да бъде представен издаденият документ; 2. изтичане на срока на валидност или повреждане; 3. промяна на статута на пребиваване в Република България; 4. промяна на постоянен адрес на бежанец. (2) В случаите по ал. 1, т. 1 към заявлението се прилага декларация относно обстоятелствата, а в случаите по т. 2 и 3 — предишният документ за самоличност.

  Чл. 50. (1) Данните от заявлението се проверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност. (2) При съответствие на данните се издават: 1. временна карта на бежанец — на чужденците, които са в процедура за предоставяне на статут на бежанец; 2. карта на бежанец — на чужденци със статут на бежанец; 3. удостоверение за пътуване зад граница на бежанец — на чужденци със статут на бежанец. (3) При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документ по ал. 2 не се издава до привеждането им в съответствие със Закона за българските документи за самоличност.

  Чл. 51. Персонализираният документ за самоличност се връчва лично на заявителя.

  Чл. 52. (1) В случаите на загубване, кражба или унищожаване на издадения български документ за самоличност чужденецът незабавно подава писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ. (2) Декларацията по ал. 1 се изпраща на органа, който е издал документа.

  Глава шеста
  ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

  Чл. 53. Персонализираният документ за самоличност се получава лично от заявителя след: 1. попълване на съответната графа за получаване в заявлението; 2. полагане на подпис на стр. 3 на паспорта; 3. връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

  Чл. 54. Документите за самоличност на малолетните, непълнолетните и на поставените под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители, които подписват заявлението.

  Чл. 55. Инвалидите с физически недъзи на горните крайници и неграмотните лица удостоверяват получаването на лични карти съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

  Чл. 56. Длъжностното лице, което връчва документа за самоличност, сверява данните от заявлението с данните от документа и удостоверява съответствието им с подпис в заявлението.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Българските граждани подменят документите от стария образец с документи за самоличност, както следва: 1. до 20 март 2000 г. — младежите, подлежащи на повикване във въоръжените сили с останалата част от набор 1981 г.; 2. до 30 юни 2000 г. — лицата, родени след 31 декември 1960 г.; 3. до 31 декември 2000 г. — лицата, родени преди 31 декември 1960 г.; 4. всички лица по т. 3 по собствено желание могат да подменят документите си за самоличност преди 30 юни 2000 г.; 5. до 31 декември 2000 г. се подменят документите за самоличност на младежите, намиращи се на наборна военна служба през 2000 г.

  § 3. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Министерството на вътрешните работи създава организация за подмяна на документите за самоличност на българските граждани, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони на Република България, чрез създаване на временни пунктове съвместно със съответните общински и областни администрации.

  § 4. Свидетелството за управление на МПС се подменя след издаване на лична карта или паспорт на съответния гражданин.

  § 5. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Отпечатването и разпространяването на заявленията се организират и контролират от Министерството на вътрешните работи.

  § 6. Министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи и министърът на транспорта да издадат инструкции по прилагането на правилника в съответните министерства.

  108shagov.ru. Все права защищены. 2019